Aktualności

Listopad 2017

Lubelska wytwórnia opakowań kartonowych Intrograf uzyskała dofinansowanie w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na łączą kwotę przeszło 14 mln złotych. Wniosek został poparty badaniami przeprowadzonymi w laboratoriach PHT. Obie firmy zacieśniają współpracę nad wdrożeniem nowych rozwiązań poligraficznych docelowo kierowanych na rynki europejskie.

Maj 2017

Istniejąca od 1946 r. GFG Lastadia (dawniej Gdańska Fabryka Farb Graficznych) uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” na wytwarzanie innowacyjnych farb i lakierów utwardzanych promieniowaniem UV. Wszystkie opracowywane produkty będą bazować na fotoinicjatorach z grupy Sylanto – opracowanych przez PHT a wytwarzanych obecnie przez Synthos S.A. z Oświęcimia.

WIĘCEJ

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Gdańskiej Fabryki Farb Graficznych Sp. z o.o. specjalizującego się w opracowywaniu farb drukarskich utwardzanych w systemie UV LED.

Całkowity koszt projektu wynosi 2 750 000 PLN, a sam wniosek został oceniony na maksymalną ilość punktów.

Maj 2017

Konsorcjum składające się z Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (FR), Max Planck Institute für Polymerforschung (DE), POLYMAT, Universidad del Pais Vasco (ES), Physikalisches Institut, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (DE), Technische Universität Wien (A), Laboratory for Organic and Polymer Chemistry and Technology, Univerza Mariboru (SLO), Institut Charles Sadron, CNRS (FR), Karlsruher Institut für Technologie (DE) oraz PHT pozyskało finansowanie Komisji Europejskiej z funduszu Horizon 2020.

WIĘCEJ

Projekt o nazwie PHOTO-EMULSION – Towards Next-generation Eco-efficient PHOTO and EMULSION Polymerisations realizowany jest w kooperacji pomiędzy kilkoma renomowanymi jednostkami naukowymi i ośrodkami produkcyjnymi. Zamierzeniem projektu jest proekologiczne rozwiązanie problemów fotopolimeryzacji zachodzącej w emulsjach oraz szkolenie doktorantów w dziedzinie syntezy fotoinicjatorów, sporządzania kompozycji i komercjalizacji otrzymanych rezultatów.

Rola PHT sprowadza się do syntezy nowych fotoinicjatorów oraz szkolenie doktorantów podczas kilkumiesięcznych staży w krakowskich laboratoriach firmy.

Kwiecień 2017

Intrograf – producent opakowań kartonowych dedykowanych dla artykułów farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych

Print Coatings – producent wysokiej jakości lakierów stosowanych w poligrafii wraz z PHT rozpoczęli badania nad specjalnymi lakierami utwardzanymi UV. Lakiery te wykorzystywane będą w wytwarzaniu opakowań dla wymagających branży takich jak farmaceutyczna i kosmetyczna.

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Luty 2017

PHT angażuje się w badania nad sztywnymi pianami poliuretanowymi w kooperacji z Selena S.A. Współpraca opiera się na realizacji projektu z dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020”.

WIĘCEJ

Celem współpracy jest wytworzenie katalizatorów chemicznych oraz opracowanie zmian konstrukcyjnych opakowań prowadzących do przyspieszenia sieciowania pian poliuretanowych wykorzystywanych m.in. w budownictwie.

Październik 2016

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu Powroty udzieliła wsparcia finansowego konsorcjum składającemu się z Politechniki Krakowskiej i PHT. Badania nakierowane są na otrzymywanie zaawansowanych sensorów fotochemicznych umożliwiających śledzenie zmian pH, lepkości, polarności, stężeń oraz form izomerycznych biokomponentów w żywych komórkach oraz bardziej złożonych układach biokatalitycznych, oraz w czystych chemicznie układach reakcyjnych.

WIĘCEJ

Tytuł projektu: “Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry”

Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018 w krakowskich laboratoriach Politechniki Krakowskiej i PHT.

Czerwiec 2016

Synthos S.A. z Oświęcimia  wraz PHT uzyskuje dofinansowanie z działania na realizację projektu „Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów”.

WIĘCEJ

Nadrzędnym celem jest zaprojektowanie i wytwarzanie innowacyjnych fotoinicjatorów kationowych absorbujących promieniowanie widzialne. PHT prowadzi badania nad syntezą i analizą fotochemiczną, Synthos S.A. natomiast pełni rolę partnera komercjalizującego wypracowane rozwiązania.

Drugorzędnym celem jest opracowanie alternatywnych i ekonomicznych metod wytwarzania kluczowych substratów wykorzystywanych w syntezie opracowanych fotoinicjatorów, prowadząc do uniezależnienia się od dostawców zagranicznych.

Całkowity koszt projektu wynosi 6 646 531 PLN.

Styczeń 2016

W dniu 25.01.2016 w Oświęcimiu została podpisana umowa sprzedaży udziałów zawarta pomiędzy Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu, będącego dotychczasowym współwłaścicielem spółki Photo HiTech a spółką Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu. Na mocy niniejszej umowy Sprzedający tj. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza sprzedała wszystkie swoje udziały w wymiarze 440 udziałów na rzecz Kupującego tj. Synthos S.A.

Listopad 2015

W dniu 24 listopada 2015 roku Spółka Photo HiTech sp. z o.o. podpisała umowę o współpracy i udzieleniu licencji z Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu. Na mocy podpisanej umowy dotychczas sprzedawane produkty pod nazwą handlową GalOrti-UV stały się przedmiotem udzielonej licencji na ich wytwarzanie i komercjalizację.

WIĘCEJ

W wyniku zmian które objęte zostały umową o współpracy i udzieleniu licencji z Synthos S.A.  z dnia 24 listopada 2015 dotychczasowa nazwa handlowa GalOrti-UV został zmieniona na nazwę handlową Sylanto, produkty pod tą nazwa handlową weszły do portfolio Grupy Synthos w dział grupy produktowej SPECIALTIES.

Październik 2015

W dniach 13-15.10.2015 PHT wzięła udział w wystawie połączonej z konferencją RadTech Europe 2015. RadTech to impreza, w trakcie której wszyscy zainteresowani mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat sieciowania UV (promieniowaniem ultrafioletowym) i EB (wiązką elektronów).

WIĘCEJ

Przemysł drukarski zmienia kierunek: dzisiaj coraz więcej firm specjalistycznych zamienia tradycyjne podejście analogowe na metody drukowania cyfrowego, w szczególności stawiając na wykorzystanie drukarek atramentowych, w których coraz częściej stosowane są farby utwardzane promieniami UV. W związku z powyższym niezwykle atrakcyjna i innowacyjna była oferta produktowa prezentowana przez przedstawicieli Photo HiTech.

Ponadto w Pradze spółka Photo HiTech zaprezentowała innowacyjne możliwości aplikacyjne dedykowane do utwardzanych radiacyjnie powłok meblowych i podłogowych, które umożliwiają klientom opracowywanie bardziej ekologicznych rozwiązań.

Kwiecień 2015

W dniach 20-23.04.2015 PHT wzięła udział w wystawie European Coatings Show, która połączona była z konferencją European Coatings Congress. To jedne z największych w Europie targów surowców i rozwiązań technologicznych stosowanych w produkcji farb, lakierów i tynków. Do Norymbergi w tym czasie ściągnęli producenci z całego świata, aby zaprezentować swoje produkty i technologie i nawiązać cenne kontakty w branży. W związku z powyższym również przedstawicieli naszej spółki w tym terminie nie mogło zabraknąć na tak ważnym wydarzeniu branżowym.

Efektem uczestnictwa w niniejszym wydarzeniu branżowym było nawiązanie kontaktów handlowych oraz rozpoczęcie współpracy z dużymi podmiotami gospodarczymi mającymi swoja siedzibę w Niemczech, we Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii.