Innochem

Program sektorowy INNOCHEM ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku 2023.

W czerwcu 2016 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach rozpisanego konkursu INNOCHEM przyznało konsorcjum składającemu się  z PHT i Synthos S.A. dofinansowanie w kwocie 3,741 mln zł (całkowity koszt projektu 6,646 mln zł) na realizację projektu pt. „Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów”.

W ramach Projektu będą realizowane badania przemysłowe i prace rozwojowe. Badania przemysłowe będą składać się z czterech etapów i zakończą się poznaniem właściwości aplikacyjnych opracowanych układów dedykowanych do systemów fotoinicjujących. Prace rozwojowe będą realizowane w ramach jednego etapu, który będzie polegał na transferze opracowanej technologii ze skali laboratoryjnej na skalę półtechniczną.

Celem projektu jest opracowanie i synteza nowej generacji fotoinicjatorów absorbujących światło widzialne, wyznaczenie ich potencjału rynkowego, a w perspektywie pełną komercjalizację przy wykorzystaniu struktur i zasobów Synthos S.A.

INNOCHEM  –  POIR.01.02.00-00-0038/16-00: Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów